Pregled stranica
Go to content

Putna zdravstvana osiguranja SAVA OSIGURANJE

PUTNO ZADRAVSTVENO OSIGURANJE
Poštovani putnici

Na autobuskoj stanici u Turističkoj agenciji možete kupiti putno zdravstveno osigra WebSite X5 Demo Version inostranstvo renomirane osiguravajuće kuće SAVA Osiguranje

Telefon 016 260-900 lok 119
Radnim danom 07-15
Sa sajta SAVA - OSIGURANJE
Bezbrižan put počinje ugovaranjem osiguranja

Odlazak na put uvek u sebi sadrži određenu dozu neizvesn WebSite X5 Demo Version r naša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pra WebSite X5 Demo Version ko se tako nešto i dogodi, uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, pre WebSite X5 Demo Version ravaču.
Važi od 01.12.2017. godine: Po novim Uslovima mogu se osigurati zdrava lica od 0 mes WebSite X5 Demo Version a života, koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državl WebSite X5 Demo Version prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Repub WebSite X5
Demo Version ranja su izuzetno povoljne ako se ugovara osiguranje za grupu osiguranika (6 i više) WebSite X5 Demo Version bsp;

Spiskovi lekara

Spiskovi lekara su informativnog karakatera i često se ažuriraj W
ebSite X5 Demo Version ka kod lekara u slučaju nezgode po osnovu Polise za osiguranje lica za vreme put WebSite X5 Demo Version anstvu, pozovete centar APRIL  Beograd, +381 11 36 36 999.

Putno osiguranj WebSite X5 Demo Version ssistance April Beograd.
Polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i borav WebSite X5 Demo Version aknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osigur WebSite X5 Demo Version lesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u in WebSite X5 Demo Version e obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog WebSite X5 Demo Ver
sion rati se može svako zdravo lice čije je stalno mesto boravka u Srbiji WebSite X5 Demo Version 00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, a WebSite X5 Demo Version anik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja prem WebSite X5 Demo Version ata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.
Ugov WebSite X5 Demo Version om osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo. WebSite X5 Demo Version početka putovanja smatraće se nevažećim.
Osiguranje se može zak WebSite X5
 • Demo Version
 • orodično (bračni drug i deca do18 godina starosti )
 • grupno osig WebSite X5 Demo Version priloženim spiskom svih članova grupe)
 • multi osiguranje sa vi WebSite X5 Demo Version zemlje
Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovor WebSite X5 Demo Version na na polisi.
Premija osiguranja zavisi od: visine ugovorene WebSite X5 Demo Version zaključenja osiguranja, starosti osiguranika, trajanja put WebSite X5 Demo Version avajućeg pokrića na sportske rizike. Na iznose premije os WebSite X5 Demo Version poreza.

Ovim osiguranjem je obuhvaćeno:

 • ambulantno lečen W
 • ebSite X5 Demo Version ni od lekara
 • sanitetski materijal koji je neophodan u to WebSite X5 Demo Version vrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za h WebSite X5 Demo Version a
 • radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drug WebSite X5 Demo Version ni od lekara
 • RTG dijagnostika
 • bolničko lečenje osigura WebSite X5 Demo Version matra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno WebSite X5 Demo Version skih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama WebSite X5 Demo Version e i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bo WebSite X5 Demo Version nik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • trošk WebSite X5 Demo Version ne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • WebSite X5 Demo Version cijalizovane klinike, ako je to medicinski neophod WebSite X5 Demo Version
 • peracija zbog akutnih bolesti (uključujući operaci WebSite X5 Demo Version ju)
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavan WebSite X5 Demo Version nosu do 80.00 EUR
Isključene su obaveze osiguravača WebSite X5 Demo Version ni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka v WebSite X5 De
mo Version e može svako pojedinačno putovanje u inostranstvo. WebSite X5 Demo Version u pruža se mogućnost ugovaranja godišnje polise os WebSite X5 Demo Version brige oko toga jesu li na vreme ugovorili osigura WebSite X5

Prodaja putnih karata Prodaja međunarodnih karataProdaja mesečnih peronskih karata Prodaja zdravstvenih putnih osiguranjaProdavnica mešovite robeIzdavanje potvrda o ceni karataReklamirajte svoje usluge na staniciRezervacije karata na 016 215 550Informacije na telefone 016 215 550 i 016 260 750

JP Gradska autobuska stanica Leskovac
Vilema Pušmana 33, 16000 Leskovac
> Email: gas.leskovac@gmail.com
> URL: www.gas-leskovac.rs

Prodaja putnih karata Prodaja međunarodnih karataProdaja mesečnih peronskih karata Prodaja zdravstvenih putnih osiguranjaProdavnica mešovite robeIzdavanje potvrda o ceni karataReklamirajte svoje usluge na staniciRezervacije karata na 016 215 550Informacije na telefone 016 215 550 i 016 260 750

Back to content